Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία και σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες, εφόσον το επιθυμούν, να καταχωρήσουν και επεξεργαστούν τα στοιχεία του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν. Τα στοιχεία που καλούνται να συμπληρώσουν στις σχετικές φόρμες αλλά και σε τυχόν επικοινωνία μαζί μας, αποτελούν αντικείμενο προστατευόμενο από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τις ανάγκες της ιστοσελίδας διατηρείται αρχείο προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς έχουν γνωστοποιηθεί σ' αυτό από συνεργάτες και επισκέπτες του, το οποίο προστατεύεται και διαχειρίζεται από την ιστοσελίδα με απόλυτο σεβασμό και σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Ο ιστοχώρος αυτός δεν χρησιμοποιεί cookies ή άλλο μέσο αναγνώρισης του επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την διαγραφή ή την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»